Punkty Karne

 

Kod

Rodzaj czynu

Liczba punktów

A.

Czyny o charakterze szczególnym

 

01

Popełnienie przestępstwa drogowego

10

02

Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

6

03

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu

10

04

Nieudzielanie pomocy ofiarom wypadku

10

05

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środka odurzającego

10

06

Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

6

B.

Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych

01

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym

10

02

Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi

9

03

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu

8

04

Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd

8

05

Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia

8

06

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania

5

C.

Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych

01

Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu

8

-

Niezastosowanie się do:

-

02

- sygnałów świetlnych

6

03

- sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym

6

04

- sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego

6

-

Niestosowanie się do znaków:

-

05

- B-2 "zakaz wjazdu"

5

06

- B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach"

5

07

- B-21 "zakaz skrętu w lewo" lub B-22 "zakaz skrętu w prawo"

5

08

- C-1 do C-12 "nakaz jazdy ..."

5

09

- F-10, F-10a do F-10g, określających kierunki na pasach ruchu lub sposób ich wykorzystania

5

10

- N-7a do N-7g "strzałka kierunkowa"

5

11

- N-3 "linia podwójna ciągła"

5

12

- B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka"

4

13

- B-3 do B-7 "zakaz wjazdu ..."

3

14

- B-13 do B-19 "zakaz wjazdu ..."

2

15

Niestosowanie się do pozostałych, nie wyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych

1

D.

Nieprzestrzeganie przepisów

 

obowiązujących na skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdów

-

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

-

01

- na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej

6

02

- na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu

6

03

- pojazdom szynowym

6

04

- rowerzystom

6

05

- podczas zmiany pasa ruchu

5

06

- w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze

5

07

- podczas włączania się do ruchu

5

08

- podczas cofania

4

09

Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu

5

10

Naruszenie zakazu zawracania

5

E.

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących prędkości

-

Przekroczenie prędkości:

-

01

- powyżej 50 km/h

10

02

- od 41 do 50 km/h

8

03

- od 31 do 40 km/h

6

04

- od 21 do 30 km/h

4

05

- od 11 do 20 km/h

2

06

- od 6 do 10 km/h

1

07

Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym

2

F.

Naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania

01

Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania

5

02

Wyprzedzanie z niewłaściwej strony

3

-

Naruszenie zakazu wyprzedzania:

-

03

- na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi

8

04

- przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia

5

05

- na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi

5

06

- na skrzyżowaniach

5

07

- na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi

5

08

- na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi

5

09

Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 "zakaz wyprzedzania"

5

G.

Używanie świateł zewnętrznych

-

Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł:

-

01

- od zmierzchu do świtu

4

02

- w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

2

03

- w okresie od świtu do zmierzchu od 1 października do ostatniego dnia lutego

2

04

- w tunelu

2

05

- przez kierującego motocyklem

2

-

Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych:

-

06

- przednich

2

07

- tylnych

2

08

Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia

3

H.

Używanie świateł zewnętrznych

-

Naruszenie zakazu cofania:

-

01

- na drodze ekspresowej lub autostradzie

3

02

- w tunelu, na moście lub wiadukcie

2

03

Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony

2

04

Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju

1

05

Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu

1

06

Umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie

3

07

Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia

3

08

Naruszenie obowiązku "jazdy prawostronnej"

2

09

Naruszenie obowiązku używania pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem

2

10

Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami

3

11

Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami

1

12

Nieużywanie, pomimo takiego obowiązku,hełmu ochronnego odpowiadającego odpowiednim warunkom technicznym

2

I.

Naruszenia, którym przypisano zerową wartość punktową

-

Kierowanie pojazdem

-

01

- pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdu

0

02

- nie mając do tego wymaganych uprawnień

0

03

- nie mając przy sobie wymaganych dokumentów

0

04

Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku

0

05

Wjeżdżanie na pas między jezdniami

0

06

Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym

0

07

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym

0

08

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku

0

09

Przejeżdżanie przez przejazd kolejowy pojazdu lub zespołu pojazdów o długości przekraczającej 10 m i niemogących rozwinąć prędkości powyżej 6 km/h bez uprzedniego upewnienia się, że w czasie potrzebnym na przejazd nie nadjedzie pociąg lub bez uzgodnienia czasu przejazdu z dróżnikiem kolejowym

0

a)

Naruszenie zakazu:

10

- objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone

0

11

- wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

0

12

Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych

0

b)

Naruszenie przez kierującego zakazu:

13

- wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

0

14

- rozdzielania kolumn pieszych

0

15

Naruszenie zakazu holowania na autostradzie

0

16

Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami

0

17

Używanie "szperacza " podczas jazdy

0

18

Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym

0

19

Niestosowanie się, przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym, do sygnałów dawanych przez osobę kierującą ruchem

 

20

Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu

osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim

0

21

Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne

0

22

Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu

 

23

Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu

0

24

Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwale

elementami przeciwślizgowymi

0

25

Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem

0

26

Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz Ministrowi Obrony Narodowej

0

c)

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:

27

- kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym

0

28

- kierującego innym pojazdem

0

d)

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez:

29

- kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne

0

30

- kierującego innym pojazdem

0

31

Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych

0

32

Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego

0

e)

Naruszenie przepisów dotyczących jazdy w zorganizowanych kolumnach, w tym:

33

- przekroczenie dopuszczalnej liczby pojazdów,

0

34

- niezachowanie wymaganej odległości między kolumnami lub pojazdami w kolumnie

0

35

Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tylu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic

0

36

Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem

0

37

Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany

0

38

Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym

0

f)

Przejazd bez zezwolenia:

39

- pojazdu z ładunkiem powodującym przekroczenie określonych gabarytów

0

40

- zespołu pojazdów o większej niż dopuszczalna liczbie pojazdów bądź długości

0

g)

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób:

41

- powodujący przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu

0

42

- naruszający stateczność pojazdu

0

43

- utrudniający kierowanie pojazdem

0

44

- ograniczający widoczność drogi lub zasłaniający światła, urządzenia sygnalizacyjne, tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest zaopatrzony

0

45

Niezabezpieczenie ładunku umieszczonego na pojeździe przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu

0

46

Przewożenie ładunku o odrażającym wyglądzie lub wydzielającego odrażającą woń - bez odpowiedniego zabezpieczenia

0

47

Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób

0

48

Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy

0

49

Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich

0

50

Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego

0

51

Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu

0

52

Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym

0

53

Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach

0

54

Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy

0

55

Palenie tytoniu lub spożywanie pokarmów w czasie jazdy przez kierującego przewożącego osobę pojazdem silnikowym

0

J.

Naruszenia, którym nie przypisano wartości punktowej

56

Inne naruszenie przepisów ruchu drogowego

-